فرمهای پژوهشی 

چک لیست گزارش نهایی word pdf
درخواست کارگاه،سمینار،کنگره،پانل،بازآموزی word pdf
درخواست تصویب و ثبت پایان نامه دوره دکتری داروسازی word pdf
دفاع از پایان نامه word PDF
تغییر استاد راهنما یا مشاور پایان نامه word pdf
جدول کار پروژه تحقیقاتی
word pdf
خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی word pdf
پرسشنامه فرصت مطالعاتی word pdf
گزارش شرکت در همایش خارجی word pdf
اطلاعات تألیف یا ترجمه word pdf
پرسشنامه مسافرت به خارج از کشور word pdf
شرکت اعضای هیئت علمی در همایش خارجی word pdf
فرم پیش پرداخت
word
pdf

 

اطلاعات مورد نیاز برای پیشنهاد یک پروژه پژوهشی

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست