تاسیس کتابخانه دانشکده مقارن با تأسیس دانشکده داروسازی در سال 1366 می باشد. کتابخانه دانشکده به مرور توسعه یافته و اکنون  در مساحتی حدود 800 متر مربع در مجتمع آموزش پژوهشی نیایش در طبقه دوم دانشکده داروسازی مستقر گردیده است.

 

 

 

پــــایـــگــاهـــهــای اطـــلاعـــاتـــی

 

منــــــابــــــع رایــــــگــــــان

 

 

لیست اخبار صفحه :1
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست