معاون پژوهشی دانشکده: آقای دکتر حامد برآبادی

 

 


وظیفه این معاونت فراهم کردن تسهیلات و امکانات پژوهش برای دانشجویان و اعضا هیأت علمی و تعیین سیاست‌های پژوهشی دانشکده می‌باشد.
دانشجویان دوره عمومی داروسازی بیشتر در رابطه با پایان‌نامه‌هایشان به معاونت پژوهشی مراجعه می‌کنند. در مورد طرح‌های مصوب تحقیقاتی هم معاونت پژوهشی بیشتر با اعضا هیأت علمی در ارتباط است.

حوزه‌هایی که زیر نظر این معاونت فعالیت میکنند:

1- امور پژوهشی دانشکده

2- کتابخانه دکتر نقیبی

3- دفتر مجله IJPR

4- کمیته پژوهشی دانشجویان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست