گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


فارماکوگنوزی علم مطالعه مواد دارویی حاصل از منابع طبیعی است و به طور کلی به بررسی و مطالعه منابع دارویی طبیعی می پردازد. این منابع طبیعی ممکن است گیاهی، حیوانی، میکروبی و یا هر منبع دیگر با منشأ طبیعی باشند.

گرایش *فارماکوگنوزی: منابع مورد مطالعه این بخش عمدتاً منابع طبیعی گیاهی است.

      دپارتمان فارماکوگنوزی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد:

1. آموزش: آموزش دانشجویان در دوره دکترای عمومی داروسازی و دوره های دکترای تخصصی (Ph.D.)فارماکوگنوزی.

2. پژوهش: به طور کلی فعالیتهای پژوهشی این گروه در قالب ارائه مقالات در سمینارها و مجلات تخصصی، کارهای پژوهشی دانشجویی، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها صورت می پذیرد.

      از جمله مهمترین فعالیت های پژوهشی گروه آموزشی فارماکوگنوزی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ارزیابی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان و میکروارگانیسم ها

- جداسازی و تعیین ساختمان ترکیبات فعال بیولوژیک و فارماکولوژیک از منابع طبیعی گیاهی و میکروبی

- آنالیز کمی و کیفی گیاهان دارویی و محصولات مرتبط با آنها

- شناسایی گیاهان دارویی ایران

- فرمولاسیون فرآورده های داروئی گیاهی

- تولید فرآورده های فعال بیولوژیک از منابع میکروبی

- تغییر و تبدیلات ترکیبات داروئی توسط میکروارگانیسم ها

- کشت سلول و بافت گیاهی.

- تولید فرآورده های فعال بیولوژیک از منابع میکروبی

- تغییر و تبدیلات ترکیبات دارویی توسط میکروارگانیسم ها

- تکنولوژی آنزیمی

- تولید، تخلیص، فرمولاسیون و آنالیز داروهای زیستی

      گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی شهید بهشتی دارای پنج آزمایشگاه مستقل با تجهیزات مربوط است. همچنین به عنوان یکی از دپارتمان های دانشکده از آزمایشگاه های عمومی موجود نیز استفاده می نماید.

از لحاظ وضعیت اشتغال، برخی از تحصیل کردگان این گروه وارد سامانه های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های مختلف و برخی دیگر وارد بخش های تولیدی در کارخانجات داروئی می گردند. همچنین گروهی نیز به عنوان پژوهشگر در مراکز پژوهشی گوناگون به فعالیت می پردازند.


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست