گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


شیمی دارویی رشته ای است که اصول شیمی و زیست شناسی را به کار گرفته و دانشی می آفریند که در آن مواد درمانی حاصل می گردند. از این رو"متخصص شیمی دارویی" نه تنها  باید یک شیمی آلی دان قابل باشد، بلکه باید اطلاعات اصولی در علوم زیستی به ویژه بیوشیمی، فارماکولوژی و فارماکوکینتیک داشته باشد.

بر این اساس شاخه اصلی شیمی دارویی به تکوین داروها (DrugDiscovery) می پردازد که در این شاخه، تسلط به علومی نظیر شیمی آلی، بیوشیمی، فارماکولوژی و بیوفارماسی ضرورت دارد. سنتز داروها، طراحی مولکول های جدید، اصلاحات مولکولی به منظور بهینه کردن اثرات دارویی (قدرت، اختصاصیت، اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بهبود خصوصیات فارماکوکینتیکی) از موارد مهم در این شاخه از علم شیمی دارویی می باشد.

استفاده از نرم افزارهای مدل سازی مولکولی در این راستا بسیار کمک کننده می باشد که خود به شاخه ای به نامComputationalMedicinalChemistry تقسیم شده است که متخصصین شیمی دارویی می توانند در این رشته فعالیت نمایند. این موضوع با علمDrugDesign در هم آمیخته شده است.

 ازسوی دیگر یک شاخه مهم شیمی دارویی، آنالیز مواد دارویی و شیمیایی می باشد که با بهره گیری از دستگاه های تعیین ساختمان شیمیایی نظیرNMR،Mass،IRوUVو نیز با استفاده از تکنیک های پیشرفته آنها، می تواند در تعیین ساختار مولکولی مواد شیمیایی و دارویی بسیار مهم باشد که این موضوع در پیدایش ترکیبات جدید با منشاء طبیعی بسیار سودمند است.


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست