گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


این گروه در حال حاضر دارای 8  عضو هیأت علمی می‌باشد که علاوه بر پذیرش دانشجویان دوره عمومی با 11  دوره پذیرش دانشجوی Ph.D. از سال 75 تاکنون از اولین گروههای دانشکده در زمینه تربیت نیروی متخصص بوده است. این گروه تاکنون 26  نفر از دانشجویان دوره  Ph.D.  خود را فارغ‌التحصیل نموده که در اقصی نقاط کشور از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی گرفته تا سازمان های پزشکی قانونی و آزمایشگاههای رفرانس سم شناسی مشغول به فعالیت میباشند. در حال حاضر نیز 22  نفر دانشجوی Ph.D.در حال تحصیل و انجام پروژه‌های تحقیقاتی خود در آزمایشگاههای گروه، بطور مستقل و یا با همکاری سایر گروهها ی آموزشی در داخل دانشکده و مراکز تحقیقاتی در داخل و یا خارج از دانشگاه هستند.

 

گروه در فضای جدید دانشکده داروسازی از یک آزمایشگاه آموزشی با ظرفیت 60 دانشجو و 400 متر فضای آزمایشگاهی مجهز و تخصصی برای انجام پروژه های آنالیز و شناسائی سموم در محیط و مواد غذائی، بررسی مکانسیم اثر سموم در سطح بافتی و سلولی، شناسائی ملکول موثر در درمان سرطان با استفاده از کشت سلولی، بررسی اثرسمیت حاد و مزمن فرآورده های گیاهی و داروها، تحقیقات در زمینه استفاده از سموم جانوری در درمان بیماریها و جداسازی، شناسائی و تعیین ساختمان اجزاء فعال بیولوژیک آنها، بررسی سمیت داروها بر سیستم اعصاب مرکزی و رفتاری و همچنین مطالعه توکسیکوکینتیک و فارماکوکینتیک داروها برخوردار میباشد .

آزمایشگاههای این گروه در حال حاضر با انواع تجهیزات آزمایشگاهی شامل:  فیزیوگراف با ترانس دیوسر های مختلف متعلقه، بیوراکتور،  HPLC   ، الایزا،  PCR ، GC ، انکوباتورC  ° 37  CO2 دار، pH متر، میکروسکوپ اینورت، سانتریفوژ یخچال‌دار، آب مقطرگیری ساده و دیونیزه، ترازوی با دقت 01/0  تا 0001/0 ، شیکر لوله، شیکر مغناطیسی، تست حافظه، متابولیک کیج، استپ‌دان، استپ‌ترو، Hole bord، الکتروشوک MES، الکتروشوک حیوانات، اسپکتوفلوریمتر، اسپکت UV، تیل‌فیلیک، تست اضطراب، استرئوتاکسی و . . . در زمینه های تحقیقاتی زیر به انجام پایان نامه های دانشجوئی، پروژه های تحقیقاتی و طرح های ملی می‌پردازد. 

حوزه های تحقیقاتی:

  • مطالعه تأثیر سمیت عوامل شیمیایی بر روی سلول‌های زنده درسطح  سلولی و مولکولی
  • بررسی و مطالعه اثرات عوامل شیمیایی بر سرطان‌زایی
  • بررسی اثرات سموم و داروها بر روی جنین و تراتوژنیسیته آنها.
  • بررسی و مطالعه سمیت داروها بر سیستم اعصاب مرکزی و آزمایشات رفتاری
  • توکسیکوکینتیک و فارماکوکینتیک سموم و داروها
  • آنالیز، بررسی و مطالعه سم‌شناسی باقی مانده سموم در مواد غذایی و محیط
  • شناسایی و مطالعه اثرات سموم جانوری و اجزاء آنها بر سیستم خون و عصبی- عضلانی
  • بررسی اثرات داروها و سموم بر عضلات صاف

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست