گروه اقتصاد و مدیریت دارویی دانشکده داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی


گروه اقتصاد و مدیریت دارو با هدف توسعه عرصه های نوین داروسازی تشکیل شده است. با توجه به افزایش روزافزون مصرف دارو و حضور هر چه بیشتر صنایع دارویی ایران در ارائه خدمات در زمینه داخلی و همچنین صادرات، لزوم استفاده از ابزارهای علمی جهت ارزیابی و ارتقاء سطح این گونه فعالیتها در سطح کشور احساس می شود. فعالیتهای این گروه در قالب انجام مطالعات و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حیطه های اقتصاد و مدیریت دارویی انجام خواهد گرفت.


 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست