کمیته ایمنی دانشکده داروسازی

اعضای کمیته ایمنی دانشکده:

رئیس کمیته: خانم دکتر حائری

دبیر کمیته: خانم شاهسواری

منشی کمیته: خانم آسترکی

و یک کارشناس از گروههای آموزشی مختلف به انتخاب گروه


 

شرح وظایف:

  • بررسی و حل مشکلات خاص ایمنی و بهداشتی توسط کارکنان یا ارجاع به مدیریت.
  • کمک به سازمان و اعضای آن در شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط کار.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست