برنامه زمان بندی شده آموزش پایگاه های اطلاعاتی

مدرس: دکتر مونا مسیب نیا

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ پایان برنامه

1

جلسه اول: مقدمات

بارگذاری فایل pdfآموزشی با عنوان "آشنایی با انواع اسناد علمی، پایگاه های اطلاعاتی و نحوه ارزشیابی آنها"

1400/7/29

2

بارگذاری ویدئو آموزشی "آشنایی با پایگاه اطلاعاتی web of scienceو نحوه جستجو در آن"

1400/8/29

3

بارگذاری ویدئو آموزشی "آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ProQuestو نحوه جستجو در آن"

1400/9/29

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست