چشم انداز (Vision)

معاونت پشتیبانی دانشکده در نظر دارد با بهره گیری از بروزترین و کارآمدترین علوم و فنون مدیریت و با به کار گیری سرمایه های انسانی کارآمد و اثربخش موجود، در امر تحقق ارتقا سطح آموزش در بستر فضای «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»«طرح عدالت و تعالی نظام سلامت» سرآمد و الگوی مناسبی در جامعه باشد. فلسفه وجودی معاونت پشتیبانی با مدیریت بهینه سرمایه های موجود در راستای رسیدن به اهداف کلان و چشم انداز 20 ساله  و سیاست های کلی نظام درحوزه دارو و داروسازی گام برمی دارد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست