مسئول واحد خدمات: آقای راموشانی

تلفن مستقیم: 88209628

تلفن دانشکده: 120-02188200118       داخلی 200


شرح وظایف واحد خدمات:

  • نظارت بر حسن انجام کار نیروهای خدماتی
  • به کارگیری نیروهای خدماتی و نظارت بر کار آنان
  • نظارت بر نگهداری ساختمان و تأسیسات
  • درخواست نمودن کالا و وسایل جهت امور جاری واحد خدمات
  • نظارت بر کنترل روشنایی و برق و لوله های آب و شوفاژ و کولر و تاسیسات موتورخانه
  • نظارت بر حسن انجام نظافت ساختمان منطقه و نگهداری فضای سبز
  • نظارت بر حسن انجام کار تلفنخانه
  • هماهنگی و همکاری با کارپردازی جهت عملیات حمل و نقل و جابجایی ، تخریب ، ترمیم و نوسازی
  • تنظیم قراردادهای منعقده فی مابین دانشکده و انتشارات، بوفه، تلفنخانه و تاسیسات
  • نظارت و مراقبت از وسایل موتوری دانشکده اعم از خودروها و موتورسیکلت و هماهنگی جهت تعمیر و حفظ سلامت وسایل موتوری دانشکده
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست