مسئول واحد تدارکات آقای حمیدی فر داخلی 337
کارپرداز آقای پارسا داخلی 202
کارپرداز آقای چگینی داخلی 202
تلفن مستقیم واحد: 88200101
تلفن دانشکده: 120-02188200118

 

شرح وظایف واحد تدارکات:

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست