گروه اقتصاد و مدیریت دارو با هدف توسعه عرصه های نوین داروسازی تشکیل شده است. با توجه به افزایش روزافزون مصرف دارو و حضور هر چه بیشتر صنایع دارویی ایران در ارائه خدمات در زمینه داخلی و همچنین صادرات، لزوم استفاده از ابزارهای علمی جهت ارزیابی و ارتقاء سطح این گونه فعالیتها در سطح کشور احساس می شود. فعالیتهای این گروه در قالب انجام مطالعات و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حیطه های اقتصاد و مدیریت دارویی انجام خواهد گرفت.

این گروه متخصصینی را تربیت خواهد نمود که با تسلط کامل به اصول پایه ای و کاربرد  علوم اقتصاد و مدیریت در بستر تعاملات جدید جهانی می توانند بهترین سیاستگذاری و برنامه ریزی را برای استفاده بهینه از منابع موجود کشور در راستای دست یابی به رتبه برتر اقتصادی و مدیریتی دارو در سطح منطقه ارائه نماید. این گروه با ارائه دروس مختلف در مقاطع داروسازی عمومی، MBA و دکتری تخصصی و انجام پروژه های پژوهشی و همچنین برگزاری کارگاههای تخصصی در زمینه توسعه مهارتهای اقتصاد و مدیریت دارویی در جامعه وظایف خود را اجرا خواهد کرد.

1- نام و تعر یف گروه    

Pharmaceutical Adminstration & Pharmacoeconomics گروه اقتصاد و مدیریت دارو مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی به وجود می آورد که میتوان آن را به شکل زیر ارائه نمود:

اقتصاد و مدیریت دارو به معنای به کارگیری روش های ارزیابی اقتصادی  و مدیریت صحیح و علمی  در باره آن گروه از مراقبت های بهداشتی و درمانی است که در آنها از فرآورده‌های داروئی استفاده می شود. هدف از به کارگیری این روش ها و مطالعه های اقتصادی بر روی داروها، افزایش توانمندی  مدیران در  تصمیم سازی و سیاستگذاری نظام‌مند و عینی  مقوله های مرتبط با داروهاست (از جمله سیاست های بیمه ای، تولیدی، قیمت گذاری و....)

 2- تاریخچه فعالیتهای مشابه در خارج کشور

 به کارگیری ابزارها و روش های تحلیل اقتصادی در ارزیابی داروها و دیگر مداخلات بهداشتی و درمانی قدمت چندانی ندارد. لیندون جانسون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، ویکتور فوکس(Victor Fuchs) را که خود اقتصاددانی بنام و از بنیانگذاران اقتصاد سلامت است، در سال 1968 به عضویت در کمیته ساماندهی عقب افتادگان ذهنی منصوب کرد. فوکس، بهت، خشم و انزجاری را که حضور یک اقتصاددان در جمع سنتی متخصصان بالینی سبب شده بود در مقاله آینده اقتصاد سلامت (The Future of Health Economics)  به تصویر کشیده است. حتی تا اواخر دهه 1960 هم حوزه های پزشکی و اقتصاد، مانعه الجمع و روش شناسی های این دو سپهر معرفتی مغایر انگاشته می شدند.
کمتر از ربع قرن پس از انتصاب جنجالی فوکس اقتصاددان، اقتصاد سلامت نه فقط در سال 1990 چندین نشریه آکادمیک ویژه خود داشت، بلکه کمتر تصمیم سازی کلانی را میشد در عالم سیاستگذاری سلامت سراغ کرد که بی دخالت ارزیابی و روش شناسی اقتصادی عملی شده باشد.
در سه دهه گذشته، در میان معرفت‌های بین رشته ای (interdisciplinary)و چند رشته ای (multidisciplinary)، اقتصاد سلامت و شاخه‌های آن و  همچنین مدیریت به چنان جایگاه رفیعی، هم در جهان آکادمیک و هم در عالم سیاستگذاری عمومی، رسیده‌اند که هیچ دانش دیگری را نمی توان با آن قیاس کرد.

در ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، دارو جایگاهی بسیار پیچیده و ویژه دارد. از دهه 70 سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان جامعه با توجه به احساس نیاز و ضرورت تجهیز به علوم فوق، در زمینه پرورش متخصصین مباحث مدیریتی و اقتصادی در بخش بهداشت اهتمام ورزیدند، اما بخش صنایع و خدمات داروئی به رغم وجود سرمایه های عظیم در گردش و هزینه های مالی متاسفانه مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته بطوریکه در زمینه پرورش نیروهای متخصص مربوطه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

 3- رسالت گروه (mission)

رسالت گروه  اقتصاد و مدیریت دارو تربیت متخصصین  کارآمد با توانمندی های مدیریتی در  شناسائی و حل مشکلات   نظام داروئی کشور و ارتقاء سطح ارائه خدمات نظام سلامت با مدیریت صحیح منابع مالی در دسترس می باشد.

4- چشم انداز گروه ( (Vision

دوره Ph. D مدیریت و اقتصاد دارو متخصصینی را تربیت خواهد نمود که با تسلط کامل به اصول پایه ای و کاربردی علم مدیریت و اقتصاد نوین در بستر تعاملات جدید جهانی می توانند بهترین سیاستگذاری و برنامه ریزی را برای استفاده بهینه از منابع موجود کشور در راستای تحقق اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله در دست یابی به رتبه برتر اقتصادی و مدیریتی دارو در سطح منطقه  ارائه نمایند.

5- ارزش های حاکم برگروه (values)

ارزش های حاکم بر این گروه عبارتند از:

  •  حفظ اصول و ارزشهای اسلامی و انسانی
  •  تعهد به حفظ منابع مالی و انسانی کشور
  •  اعمال مدیریت صحیح و علمی در نظام داروئی کشور
  •  مدیریت صحیح منابع مالی دارو در جهت  حفظ حقوق انسانی  بیماران

6- وظایف حرفه‌ای گروه(task analysis) 

نقش آموزشی:
-
آموزش دروس تئوری و عملی در زمینه اقتصاد و مدیریت دارو
-
تدوین بسته های آموزشی مناسب  جهت آموزش های حین خدمت و مشارکت در امر آموزش  کارکنان شاغل در حیطه سلامت
-
هدایت پژوهش های دانشجویان عمومی و تخصصی ( پایان نامه و پروژه) در زمینه های مدیریت و اقتصاد دارو

نقش پژوهشی:
 
طراحی اجراء و ارزیابی پژو هش های مرتبط با مسائل  اقتصادی و مدیریتی دارو 

نقش مدیریتی:

  •  تحلیل موقعیت های اقتصادی و بهره گیری از دانسته ها و تحلیل های مدیریتی در جهت اعتلای نظام سلامت کشور
  •   ارزیابی ، تحلیل و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد 
  •    بکار گیری دانش روز در زمینه های اقتصاد و مدیریت داروبه منظور رفع نیاز های نظام سلامت
  •   مدیریت بنگاههای تولیدی، تامین ، توزیع و خدمات دارو
  •    مدیریت واحد های مختلف دارو ئی و صنایع مرتبط
  •    ارزیابی اقتصادی مداخله های دارو – درمانی

7- اهداف کلی گروه (aims)

علوم مدیریت و اقتصاد دارو را در حیطه های آموزش و پژوهش و مدیریت  بکار می گیرد

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست