معاون پشتیبانی: آقای دکتر محبوبیمعاونت پشتیبانی دانشکده داروسازی یکی از معاونت های اصلی دانشکده می‌باشد. این معاونت به علت مسئولیت‌های خاص خویش، تعاملات کمی با دانشجویان دارد و اصولا حیطه اصلی کار آن مربوط به تصویب و تخصیص دادن بودجه به بخش‌های مختلف دانشکده  و همچنین نظارت بر عملکرد امور اداری و مالی می‌‌باشد.

 

نحوه دریافت بودجه

مانند بیشتر سازمان‌های دولتی، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه خاصی به وزارت بهداشت و درمان تعلق ‌می‌‌گیرد و به تناسب در دانشگاه‌ها وسپس در دانشکده‌های مختلف با توجه به برنامه های هر واحد و میزان عملکرد سالانه توزیع می‌گردد. البته کارشناسانی در وزارت‌خانه بر نحوه تعیین و پرداخت بودجه نظارت می‌‌‌‌کنند و تا جایی که امکان داشته باشد در زمینه‌های مختلف آمارگیری کرده و پیشنهاداتی برای بهتر شدن این سیستم ارائه می‌دهند. باید اضافه کرد که این سیستم مشکلاتی دارد که به همین دلیل طرحی در حال آماده‌سازی است که بتوان بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و توانایی علمی- پژوهشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مختلف و یا ظرفیت دانشگاه‌ها فرایند دریافت بودجه را نظام‌مند نمود.

هزینه‌های دانشکده

بخشی از بودجه ی دانشکده مربوط به پرداخت حقوق و مزایای اعضاء هیئت علمی و کارکنان آن می شود.

این بخش از بودجه ثابت و غیر قابل تغییر می‌باشد، زیرا بر اساس جدول حقوقی تعیین شده توسط وزارت‌خانه و براساس معیارهای مشخصی به پرسنل و اساتید تعلق می‌گیرد. باقی مانده بودجه نیز صرف هزینه‌های معمول دانشکده مانند تامین مواد و ملزومات آزمایشگاهی و همچنین ابزار آموزشی و اداری می‌شود، که در این مورد می‌توان بخشی از بودجه را در زمینه‌های دیگری هزینه نمود.

همچنین اعتباراتی نیز جهت اجرای برخی برنامه‌ها و پروژه‌های خاص با پیگیری مسئولین دانشکده پس از طی مراحل قانونی جذب دانشکده می‌گردد.

بودجه پژوهشی به صورت مجزا سهمی از بودجه کل را به خود اختصاص می‌دهد معاونت پژوهشی میزان تخصیص آن‌را به طرح‌های پژوهشی تعیین می‌کند و معاونت پشتیبانی بر طبق آن نسبت به اختصاص بودجه اقدام می‌کند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست