دکتر نازیلا یوسفی

دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دارویی دانشکده

CV فارسی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Nazila_Yousefi

پست الکترونیکی:

 n.yousefi@sbmu.ac.ir

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست