طرحهای خاتمه یافته 1401 
متن مصاحبه آقای دکتر پوراحمد
متن مصاحبه خانم دکتر عمیدی  
متن مصاحبه خانم دکتر محیط فیلم مصاحبه آقای دکتر برآبادی
فیلم مصاحبه خانم دکتر حائری  
فیلم مصاحبه آقای دکتر محبوبی  
فیلم مصاحبه آقای دکتر مقیمی  
فیلم مصاحبه خانم دکتر رضایی  
فیلم مصاحبه آقای دکتر یزدان پناه  
فیلم مصاحبه خانم دکتر هاشمی  
   
طرحهای خاتمه یافته شش ماهه اول 1402
متن مصاحبه طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره حسین آبادی، با عنوان «بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی یک گونه ریزجلبک Spirulina با استفاده از آزمون های رفتاری در موش صحرایی»
متن مصاحبه طرح تحقیقاتی خانم دکتر طاهره حسین آبادی، با عنوان « بررسی تولید ترکیبات ضد آفتاب از دسته اسید آمینه های شبه میکوسپورینی توسط سیانوباکتر فیشرلا، استخراج و بهینه سازی آنها»
 
متن مصاحبه طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد عباسی نظری، با عنوان « اثرات انتی اکسیدانی ویتامین سی در جهت جلوگیری از پانکراتیت پس از ERCP»
 
طرحهای خاتمه یافته شش ماهه دوم سال 1402
پادکست طرح تحقیقاتی خانم دکتر ماریا توکلی اردکانی،  با عنوان «مقایسه اثر آدامس نیکوتین با سایتیزین درترک سیگار بیماران اسکیزوفرنی و ترک اعتیاد دربخش اعصاب و روان بیمارستان طالقانی»
مصاحبه  طرح تحقیقاتی خانم دکتر ماریا توکلی اردکانی،  با عنوان «مقایسه اثر آدامس نیکوتین با سایتیزین درترک سیگار بیماران اسکیزوفرنی و ترک اعتیاد دربخش اعصاب و روان بیمارستان طالقانی»
پادکست  طرح تحقیقاتی خانم دکتر فرزانه داستان،  با عنوان «ارزیابی اثربخشی دو رژیم متفاوت مبتنی بر توسیلیزوماب و باریسیتینب در بیماران مبتلا به سندرم زجر تنفسی ناشی از کووید-19 »
پادکست طرح تحقیقاتی آقای دکتر فیضی «مطالعه اثرات فارماکولوژی مشتق جدید سنتز شده از حلقه ایمیدازول بر روی موش های دیابتی»
پادکست  طرح تحقیقاتی آقای دکتر جلال پور احمد،  با عنوان «ارزیابی تاثیر افزودن میتوکندری های ایزوله شده از کلیه موش صحرایی بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در سلول های ایزوله شده توبول پروکسیمال کلیه موش صحرایی»
مصاحبه طرح تحقیقاتی آقای دکتر جلال پوراحمد، با عنوان « ارزیابی تاثیر افزودن میتوکندری های ایزوله شده از کلیه موش صحرایی بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در سلول های ایزوله شده توبول پروکسیمال کلیه موش صحرایی»
پادکست طرح تحقیقاتی خانم دکتر فرزانه داستان،  با عنوان « بررسی اثرات ملاتونین در بهبود سندروم خستگی مزمن و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز ریوی»
پادکست طرح تحقیقاتی خانم دکتر الهام رضایی «طراحی مدلی برای ایجاد ساختارهای ملکولی مهارکننده ی آنزیم پروتئاز کووید 19 با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق»
پادکست طرح تحقیقاتی خانم دکتر الهام رضایی «طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مشتقات جدید اکسادیازولی به عنوان مهارکننده های دوگانه آنزیم های اپوکساید هیدرولاز محلول و فتی اسید آمید هیدرولاز»
مصاحبه طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد سیستانی زاد «بررسی اثر کلسیتریول وریدی بر مارکرهای بروز عفونت شامل پروکلسیتونین(PCT)و پرسپسین(presepsin)در بیماران با پاسخ التهابی سیستمیک(SIRS)مثبت»
متن مصاحبه طرح تحقیقاتی خانم دکتر عطیه هاشمی «همسانه‌سازی و بیان پروتئین فیوژنMOG-Thioredoxinدر اشریشیاکلی»
پادکست  طرح تحقیقاتی آقای دکتر حامد برآبادی «ارزیابی مشخصه های ساختاری و فعالیت بیولوژیک نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی گیاه زنیان»

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست