مشخصات دوره دکترای عمومی داروسازی:

حداقل طول دوره دکتری داروسازی 5/5 سال می باشد و بیشینه آن 9 سال می‌باشد لازم به توضیح است که سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول نظام وظیفه حداکثر 8 سال می باشد و کمیسیون موارد خاص دانشگاه میتواند 2 ترم به آن اضافه نماید. تعداد کل واحدهای درسی دوره211واحد (در 2 مرحله) می‌باشد،  که شامل موارد زیر می‌شود:

مرحله اول: دروس عمومی، دروس پایه، اکثر دروس اختصاصی نظری و عملی و کارآموزی و پایان نامه 1، که در مجموع معادل با 180 واحد می باشد. دانشجو ملزم به شرکت و قبولی در آزمون جامع داروسازی پس از گذراندن 180 واحد می باشد و پس از آن مجاز به شروع مرحله دوم از دروس خود خواهد بود.

مرحله دوم: دو درس عمومی، دروس اختصاصی باقیمانده، کارآموزی داروخانه شهری (2)، کارآموزی مقدماتی صنعت و پایان نامه 2 و 3، که در مجموع معادل با 31 واحد می باشد.

 • واحدهای عمومی :                                       24     واحد

 • واحدهای پایه :                                            58     واحد

 • واحدهای اختصاصی و پایان نامه :                 129    واحد

 

 • هر واحد کارآموزی معادل با 51 ساعت می باشد.

 • کارآموزی داروخانه شهری (1)                      2 واحد معادل102ساعت

 • کارآموزی داروخانه بیمارستانی                     2 واحد معادل102ساعت

 • کارآموزی داروخانه شهری (2)                      2 واحد معادل 102 ساعت

 • کارآموزی در عرصه داروخانه شهری              6 واحد معادل 306 ساعت

 • کار آموزی مقدماتی  صنعت                         2 واحد معادل102ساعت

 

 • پایان نامه‌ها

 • پایان نامه 1                               2 واحد

 • پایان نامه 2                               2 واحد

 • پایان نامه 3                               4 واحد

دانشجویان پس از گذراندن 140 واحد درسی می بایستی تا یکسال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و ثبت کنند.

جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود:

الف- انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

ب- بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده

ج-  تصویب طرح توسط گروه آموزشی مربوطه

د- ارائه طرح در معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب آن

ه- ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع نباید کمتر از یکسال باشد. کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خوددفاع و نمره قبولی کسب کند، علیرغم اینکه کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست