ماموریت ها

بهینه سازی درآمدها :

افزایش درآمدها از طریق شناسایی و ایجاد منابع جدید درآمدی و واحدهای درآمدزا و تامین مالی از محل اعتبارات تخصیصی

بهینه سازی فضای فیزیکی :

ارتقاء استاندارد ساختار فیزیکی و بهبود فضای فعلی دانشکده

بهینه سازی فرآیندها :

ارتقای فرآیندهای مرتبط با مدیریت عمومی و ارتقاء فرآیندهای موجود در سازمان

تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز : 

تامین تجهیزات برای گروه های آموزشی و تامین تجهیزات برای فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی وتامین تجهیزات و امکانات برای کادر اداری

زیر ساخت ابزاری وفناوری :

وجود ملزومات و تجهیزات کافی برای پشتیبانی از آموزش الکترونیکی، سهولت استفاده از سیستم، قابلیت دسترسی به منابع اطلاعاتی، قابلیت بروزرسانی سیستم، میزان شخصی سازی سیستم، امنیت سیستم، میزان جذابیت و زیبایی محیط سیستم، میزان تعاملی بودن سیستم، قابلیت مستندسازی تخصیص بودجه و حمایت های مالی درسطوح مختلف برنامه در موارد ذکر شده.

زیر ساخت سازمانی

تدوین استاندارد در طراحی و اجرای برنامه، تعیین وقت کافی برای اساتید، طراحی خط مشی های لازم در اجرای برنامه های آموزشی، تجهیز کلاس به امکانات ویدئویی برای بهره برداری دانشجویان نیازسنجی آموزشی، وجود سیاستها و خط مشی های روشن در زمینه آموزش الکترونیکی، وجود نقشها و مسئولیتهای مورد نیاز در آموزش الکترونیکی، ایجاد انگیزه و حمایت سازمانی، تعهد و مسئولیت پذیری، توانمندی و تسلط مدرس، مدیریت فرایند آموزش الکترونیکی، حمایت مالی و قانونی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست