دکتر رضا ابوفاضلیدکتر رضا ابوفاضلی

سال ورود: 1367

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

 مدارک تحصیلی:  

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1367

2- دکترای تخصصی فارماسیوتیکس (Ph.D.)، کینگز کالج لندن، انگلستان، سال 1373

3- فوق لیسانس آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 1378

سوابق اجرایی:

1- معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4- معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- عضو شورای بررسی و تدوین داروهای ژنریک ایران در وزارت بهداشت

6- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

7- عضو کمیته ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

8- رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9- عضو کمیسیون تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و فراورده های بیولوژیک در وزارت بهداشت

10- مدیر عامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون وزارت بهداشت

11- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی فارماسیوتیکس (بورد تخصصی داروسازی) در وزارت بهداشت

12- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی زیست مواد دارویی  (بورد تخصصی زیست مواد دارویی) در وزارت بهداشت

13- عضو کمیته تدوین دارونامه رسمی ایران در وزارت بهداشت

14- عضو شورای تدوین فارماکوپه ایران در وزارت بهداشت

15- عضو شورای عالی مرکز تحقیقات نانو و فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

16- عضو شورای مرکز رشد فن آوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

17- عضو شورای سیاست‌گذاری معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

18- عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

19- رئیس مرکز تحقیقات فن‌آوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

20- مدیر مسئول نشریه Trends in Peptide and Protein Sciences

21- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

22- عضویت در هیات‌های مدیره شرکتهای داروسازی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی :

1- سامانه‌های پراکنده (سوسپانسیون‌ها و امولسیون‌ها)

2- فیزیکال فارماسی نظری 1 و 2

3- آمار زیستی نظری و عملی

4- فیزیکال فارماسی تخصصی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- پپتیدها و پروتئین‌ها و سامانه‌های دارورسانی پپتیدی و پروتئینی

2- سامانه‌های دارورسانی ذره‌ای شامل نانوسفر، میکروسفر، نانوامولسیون، میکروامولسیون، نانوذرات لیپیدی جامد، نانوتیوب کربنی، میسل پلیمری

3- ژل‌های میکروامولسیونی و ارگانوژل‌ها

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Reza_Aboofazeli

پست الکترونیکی:

raboofazeli@sbmu.ac.ir

reza.aboofazeli@gmail.com

 تلفن مستقیم محل کار:  88200071-021

تلفن داخلی محل کار: 120-88200118 داخلی  238

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست