دکتر نوشین بلورچیان

سال ورود: 1371

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:   
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2- .Ph.D  فارماسیوتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی:
1- مسئول آموزش تخصصی دستیاران فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی شهید بهشتی
2- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی شهید بهشتی
3- عضو کمیته توسعه آموزش دانشکده داروسازی شهید بهشتی
4- مدیر گروه داروسازی دانشکده داروسازی شهید بهشتی
5- دبیر کمیته EDO  دانشکده داروسازی شهید بهشتی

سمت فعلی:
عضو کمیته EDO دانشکده داروسازی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی: فارماسیوتیکس نظری و عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- طراحی سیستم های نوین دارورسانی از جمله میکرو و نانو ذرات و سیستم های ماتریکسی
2- فرمولاسیون فرآورده های دارویی جامد خوراکی
3- تغییر خواص فیزیکومکانیکی مواد داروسازی به روش مهندسی ذرات و سیستم های پراکندگی جامد
4- هیدروژل ها و سیستم های پاسخگو به محرک های محیطی
5- دارورسانی به کولون

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Noushin_Bolourchian

پست الکترونیکی:

bolourchian@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200072-021
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 239

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست