دکتر جمشید سلام زاده

سال ورود: 1371

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 PH.D.-2داروسازی بالینی از دانشگاه برادفورد انگلستان

سوابق اجرایی:

1- معاون آموزشی دانشکده داروسازی 1382 تا 1387

2- مدیر گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی  1389-1385

3- مدیر مسول داروخانه بیمارستان بوعلی 1377-1371 

4- معاون غذا ـ دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:

1- معاون غذا داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- سرپرست داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

3- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) داروسازی بالینی وزارت متبوع

4- عضو هیات مدیره (بازرس) انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران

5- عضو شورای آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

6- عضو شورای پژوهشی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

7- عضو هیات تحریریه مجله Iranian Journal of Pharmacetical Research(IJPR)

8- عضو هیأت تحریریه مجلهcareJournal of Pharmacetical

9- عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت متبوع

10- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت داروسازی اکسیر

 دروس تدریسی در دوره عمومی:

دارو درمانی بیماری ها، کارآموزی داروخانه شهری، واژه شناسی  در داروسازی و پزشکی، داروشناسی بالینی، اطلاع رسانی دارویی و مسمومیتها

دروس تدریسی در دوره تخصصی:

درمان شناسی پیشرفته، فارماکواپیدمیولوژی، کامپیوتر پیشرفته

 موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1. طراحی و اجرای کار آزمایی های بالینی(clinical trials)

2. مطالعات فارماکو اپیدمیولوژیک، فارماکوویژیلانس و فارماکواکونومیک

3. مطالعات الگوهای مصارف دارویی با به کارگیری سیستمATC/DDD

4. طراحی مدل های آماری پیش بینی کننده در رابطه با مصارف و حوادث دارویی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Jamshid_Salamzadeh

آدرس پست الکترونیکی:

  j.salamzadeh@yahoo.com

   j.salamzadeh@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200079-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی 88200118-021 داخلی 253 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست