شرح وظایف:

1) برقراری ارتباط موثر با دفاتر توسعه

2) شبکه سازی دفاتر توسعه دانشگاه

 • شناسایی افراد / فرایندهای برتر آموزشی
 • ارزش گذاری و برجسته سازی فرایندهای برتر
 • ثبت و تهیه فهرستی جامع از اعضای هیات علمی علاقمند و فرایندهای برجسته در سطح دانشکده ها و مراکز آموزشی
 • به اشتراک گذاری اطلاعات و نمونه های برتر

3) بسترسازی برای فعالیتهای اجرایی دفاتر توسعه از طریق جلب حمایت ، امکانات و بودجه های مورد لزوم

4) توانمندسازی هیات علمی

 • توانمندسازی اعضاء دفاتر توسعه
 • طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی اختصاصی جهت اعضاء دفاتر توسعه توسط کارشناسان مرکز مطالعات
 • توانمندسازی اعضاء هیات علمی به پیشنهاد دفاتر توسعه
 • طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی عمومی و اجرای آن توسط اعضاء دفاتر توسعه زیر نظر کارشناسان مرکز مطالعات
 • ایجاد جوامع یادگیری نمونه در حیطه های مختلف آموزش پزشکی و هدایت و ارزشیابی آنها  

5) پروژه های آموزشی

 • انجام نیازسنجی در زمینه آموزشهای اعضاء هیات علمی دفاتر توسعه
 • تعیین و ابلاغ اولویتهای عملکرد دفاتر توسعه در راستای رسالت و برنامه های سالیانه مرکز توسعه
 • طراحی و هدایت پروژه های آموزشی چندرشته ای (چند دانشکده ای) 

6) نظارت و ارزشیابی و بازخورد بر عملکرد دفاتر توسعه بر اساس آئین نامه وزارتی و سیاستهای دانشگاهی

7) زمینه سازی ارتقاء عملکرد اعضاء هیات علمی و دفاتر توسعه با بهره گیری از سیاستهای تشویقی در هر زمینه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست