حوزه ریاست دانشکده داروسازی شهید بهشتی

 

آقای دکتر حسین وحیدی

استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی

 

 

 

 

 

 

 


مسئول دفتر ریاست: آقای کریم قهرمانی

تلفن مستقیم: 88200100

تلفن دانشکده: 120-02188200118    داخلی 280

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست