مسئول روابط عمومی دانشکده: آقای بهزاد تهرانی

تلفن تماس: 120-88200118 داخلی 146

 

شرح وظایف واحد روابط عمومی:

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست