رسالت

کمیته EDOدانشکده داروسازی در راستای اهداف EDCدانشگاه در دانشکده داروسازی از سال 1383 شروع به کار نموده است و در جهت تعالی آموزش در سطح دانشکده فعالیت می نماید. این کمیته به منزله یک بازوی مشورتی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی برای معاونت محترم آموزشی و هیئت رئیسه محترم دانشکده داروسازی انجام وظیفه می کند.

 از جمله وظایف این کمیته:

  • بـرگـزاری کارگاه تـوانمنـدسازی اعضای هیئت علمی در زمینـه های روش تدریس، ارزشیابی دانشجو و دانش پژوهی.
  • ارائه مشـاوره در جهت انجام پروژه های دانش پژوهی اعضا هیئت علمی.
  • انجـام امـور مـربـوط به ارزشیـابی در دانشکده از جمله سیـاستگزاری در روند ارزشیـابی و بازنگری فرمهای ارزشیابی و یافتن روش های نوین و بهینه سازی و انجام ارزیابی اعضای هیئت علمی توسط فراگیران.
  • راهنمایی در انجام فرایند برتر آموزشی جهت اعضای هیئت علمی برای شرکت در جشنواره آموزشی دانشگاه و جشنواره شهید مطهری وزارتخانه.
  • ارزشیابی امتحانات دانشجویان عمومی و تخصصی در جهت ارتقا کیفیت سئوالات امتحانی.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست