دکتر هادی اسماعیلی

سال ورود: 1393

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق اجرایی:

معاون آموزشی داروخانه های دانشکده

سمت فعلی:

داروساز بالینی بخش نورولوژی بیمارستان امام حسین(ع)

دروس تدریسی در دوره عمومی:

دارودرمانی (1)، دارو درمانی (2)، دارو درمانی (3)، کارآموزی داروخانه (1)، کارآموزی داروخانه (2)، تجهیزات و ملزومات پزشکی

دروس تدریسی در دوره تخصص:

فارماکولوژی پیشرفته (1)، فارماکولوژی پیشرفته (2)، فارماکوتراپی پیشرفته، اطلاع رسانی داروها و سموم، فارماکوکینتیک بالینی

موضوعات موردعلاقه تحقیق:

مطالعات کلینیکال ترایال، مطالعات مروری سیستماتیک و متاآنالیز، مطالعات تحلیلی توصیفی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hadi_Esmaily

پست الکترونیکی:

Esmaily_hadi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 09121579064

تلفن داخلی محل کار: 347      021-88200118

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست