دکتر مونا مسیب نیا

سال ورود: 1398

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1. دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2. .Ph.D داروسازی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمت فعلی:

سرپرست آزمایشگاه رادیوفارماسی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی شهید بهشتی. از مهر ماه سال 1398 تاکنون

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1. طراحی، سنتز، نشاندارسازی و ارزیابی بیولوژیکی ترکیبات پپتیدی هدفمند بر گیرنده­ PSMAدر سرطان پروستات

2. طراحی، سنتز، نشاندارسازی و ارزیابی بیولوژیکی ترکیبات پپتیدی هدفمند به منظور تشخیص زودهنگام و درمان موثرتر انواع سرطان

3. طراحی، سنتز، نشاندارسازی و ارزیابی بیولوژیکی پپتیدهای هدفمند برای شناسایی نواحی دچار آپاپتوز

4.طراحی، سنتز، نشاندارسازی و ارزیابی بیولوژیکی ریزمولکول­های هدفمند برای تشخیص زودرس آلزایمر

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mona_Mosayebnia

پست الکترونیکی:

m_mosayebnia@sbmu.ac.ir

تلفن محل کار: 120-88200118 داخلی 290

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست