دکتر مهرداد فیضی

سال ورود: 1370

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- .Ph.D فارماکولوژی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3- پسا دکترا در رشته فارماکولوژی اعصاب از دانشگاه استنفورد آمریکا
     
سوابق اجرایی:

1- مشاور علمی دارو پخش

2- عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی رباط کریم

3- معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

4- مدیر گروه دارو شناسی سم شناسی

5- سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6- مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در امور بین الملل

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

فارماکولوژی نظری و عملی،‌ سم‌شناسی نظری و عملی، کنترل مسمومیت

دروس تدریسی در طول دوره تخصصی:

فارماکولوژی پیشرفته، سم‌شناسی پیشرفته، فارماکولوژی پیشرفته ICU

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- مطالعات نوروفارماکولوژیک و سایکوفارماکولوژیک

2- مطالعات فارماکولوژیک مکانیستیک با استفاده از اندام مجزا

3- مطا لعات الکترو فیزیولوژیک روی کانال‌های یونی

4- غربالگری ویژگی‌های فارماکولوژیک داروهای سنتتیک جدید و ترکییبات طبیعی

5- آنالیز داروها و سموم

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_Faizi

پست الکترونیکی:

m.faizi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88665272-021
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی
321

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست