دکتر مهدیه آبیار قمصری

سال ورود: 1399

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:

عضو هیات علمی بیمارستان لقمان

دروس تدریسی در طول دوره عمومی: 

دارو درمانی بیماریها، کارآموزی داروخانه شهری، کارآموزی داروخانه بیمارستانی، کارآموزی داروخانه در عرصه داروخانه شهری و بیمارستانی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فارماکوژنتیک

2- دارودرمانی بیماری های خود ایمنی

3- تجویز منطقی داروها

4- کاهش خطاهای بیمارستانی

5- کارآزمایی بالینی داروها

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mahdiye_AbiyarGhamsari

پست الکترونیکی:

 ghamsari@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 021-88200115

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست