دکتر محمد عباسی نظری

سال ورود: 1383

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی:
1- ریاست داروخانه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
2- عضو شورای پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- عضو کمیته داروسازی بیمارستانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:
1- عضو کمیته  EDO  دانشکده داروسازی
2- عضو هیأت مؤسسین مرکز تحقیقات بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- داروساز بالینی بیمارستان طالقانی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی: 
دارودرمانی بیماری ها، کارآموزی داروخانه شهری، کارآموزی داروخانه بیمارستانی، داروشناسی بالینی، اطلاع رسانی دارو و مسمومیت

موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- کارآزمایی بالینی داروها عمدتاً درحوزه بیماری های داخلی
2- بهینه سازی مصرف منطقی داروها و کاهش خطاهای دارویی در بیمارستان

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Abbasinazari

پست الکترونیکی:

farshadpharm@yahoo.com
 m-abbasi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200083-021
تلفن داخلی محل کار:  120 الی 88200118-021 داخلی 255

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست