دکتر محمد سیستانی زاد

سال ورود: 1389

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2- تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمت فعلی:

1- عضو هیئت علمی  ICU بیمارستان امام حسین (ع)

2- مسئول دستیاران گروه داروسازی بالینی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

دارو درمانی بیماریها، کارآموزی داروخانه شهری، کارآموزی داروخانه بیمارستانی، کارآموزی داروخانه در عرصه داروخانه شهری و بیمارستانی

 موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فارماکوتراپی در مراقبتهای ویژه

2- فارماکوتراپی در بیماریهای عفونی

3- فارماکوکینتیک بالینی

4- خطاهای تجویز و نسخه نویسی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Sistanizad

آدرس پست الکترونیکی:

sistanizadm@sbmu.ac.ir

 تلفن مستقیم محل کار: 88200087-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست