دکتر محمد حسن هوشدار تهرانی
سال ورود: 1371
مرتبه علمی: دانشیار
 
EN :CV
مدارک تحصیلی: 
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- .Ph.D  شیمی دارویی از دانشگاه منچستر- انگلستان
 
سوابق اجرایی:
1- عضو بخش  R&D کارخانه داروسازی تولیدارو
2- مدیر گروه شیمی دارویی به مدت 2 سال
3- عضو شورای ارزشیابی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4- عضو بورد تخصصی شیمی دارویی
5- عضو هیات موسس انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
 
سمت فعلی:
عضو هیأت مؤسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیتوشیمی
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی: شیمی دارویی I و شیمی داروئی II، شیمی آلی عملی
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- سنتز و بیوسنتز داروها
2- سنتز پپتیدها در فاز جامد
3- جداسازی و شناسایی پروتئین ها از منابع طبیعی
4- بررسی فعالیت بیولوژیک فراکشن های حاصل از هیدرولیز پروتئین ها
 
سامانه علم سنجی:
 
پست الکترونیکی:
m_houshdar@sbmu.ac.ir
 
تلفن مستقیم محل کار:  88200091-021 
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 275
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست