دکتر ماریا توکلی اردکانی

سال ورود: 1384

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمت فعلی:
1- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- عضو EDO  دانشکده
3- عضو تیم پیوند مغز استخوان بیمارستان طالقانی
4- مسئول واحد ADR  بیمارستان طالقانی
5- عضو کمیته دارو ـ درمان بیمارستان طالقانی
6- عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان طالقانی
7- ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 بیمارستان طالقانی
8- عضو تیم تدوین استانداردهای بالینی بیمارستان طالقانی
9- عضو شورای پژوهشی دانشکده

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

دارودرمانی بیماری ها، کارآموزی داروخانه شهری، کارآموزی داروخانه بیمارستانی، داروشناسی بالینی، اطلاع رسانی دارویی و کنترل مسمومیت

موضوعات مورد علاقه تحقیق:
انجام clinical trial در بخش های مختلف بیمارستان به ویژه بخش هماتولوژی، انکولوژی، پیوند مغز استخوان، اطفال، عفونی و اعصاب و روان

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Maria_Tavakoliardakani

آدرس پست الکترونیکی:

mariatavakoli@sbmu.ac.ir

  mariatavakoli@yahoo.com

تلفن مستقیم محل کار: 88200085-021
تلفن داخلی محل کار:  120 الی 88200118-021 داخلی 256

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست