دکتر فرزانه داستاندکتر فرزانه داستان

سال ورود: 1394

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی:

1- عضویت در امور اجرایی کمیته علمی تدوین فرمولری بیمارستانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- عضویت در امور اجرایی همایش های داروسازی بالینی ایران

سمت فعلی:

سرپرست بخش مراقبت های دارویی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

دروس تدریسی (دوره عمومی – تخصص):

دارودرمانی بیماری ها، کارآموزی داروخانه شهری، کارآموزی داروخانه بیمارستانی،  اطلاع رسانی دارویی و بیوشیمی بالینی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- مطالعات بالینی در زمینه بیماری های قلبی – عروقی و ریوی / ترومبو آمبولی / بیماریهای عفونی (کارآزمایی های بالینی، فارماکوکینتیک بالینی)

2- عوارض و خطاهای دارویی (فارماکوویژیلانس)

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Dastan

پست الکترونیکی:

f_dastan@sbmu.ac.ir

تلفن داخلی محل کار:  120 الی 88200118-021 داخلی 254

تلفن دفتر گروه: 88873704-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست