دکتر عطیه هاشمی سلطانیه

سال ورود: 1392

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی

1- دکترای حرفه‌ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- .Ph.D بیوتکنولوژی دارویی از انستیتو پاستور ایران

سوابق اجرایی:

1- سرپرست گروه بیوتکنولوژی دارویی

2-  عضو کمیته EDO دانشکده داروسازی

سوابق تدریس در طول دوره عمومی:

بیولوژی ملکولی، بیوتکنولوژی دارویی، فراوده های بیولوژیک، باکتری شناسی، ویروس شناسی، بیوشیمی

سوابق تدریس در طول دوره تخصصی:

بیولوژی سلولی ملکولی، مهندسی ژنتیک، نانوبیوتکنولوژی و نانومواد، مهندسی ژنتیک و فرمانتاسیون

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- بیان پروتئینهای نوترکیب در میزبانهای یوکاریوتی و پروکاریوتی

2- مهندسی و بیان قطعات آنتی‌بادی‌های منوکلونال نوترکیب در میزبانهای یوکاریوتی و پروکاریوتی

3- مهندسی متابولیک

4- زیست‌شناسی سامانه‌ای

5- مهندسی اگزوزوم‌ها و کاربرد آنها در دارورسانی

6- دارورسانی و ژن رسانی هدفمند در سرطان

7- بیوانفورماتیک

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Atieh_HashemiSoltanieh

پست الکترونیکی:

at_hashemi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200067

تلفن داخلی محل کار: 88200118-120 داخلی 140

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست