دکتر شادی ضیایی

سال ورود: 1390

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- تخصص  داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمت فعلی:
مسئول امور صنفی در انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:
دارودرمانی بیماریها، داروشناسی بالینی، اطلاع رسانی دارویی، کارآموزی داروخانه، کارآموزی بیمارستان

موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- کارآزمایی بالینی داروها، بررسی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در حوزه نفرولوژی، مراقبتهای ویژه و عفونی
2- بررسی و بهینه سازی مصرف منطقی داروها و کاهش خطاهای دارویی در بیمارستان

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Shadi_ZiaeeArdestani

پست الکترونیکی:

sh.ziaie@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200217-021
تلفن داخلی محل کار: 120 الی 88200118-021، داخلی 334
تلفن بیمارستان (دفتر گروه داخلی): 23602188-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست