دکتر سید علیرضا مرتضوی

سال ورود: 1372

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی ازدانشکده داروسازی پورتسموت، انگلستان

2- .Ph.D فارماسیوتیکس ازدانشکده داروسازی پورتسموت، انگلستان

سوابق اجرایی:

1- مدیر گروه داروسازی دانشکده داروسازی شهید بهشتی به مدت شش سال

2- دبیر اولین همایش سیستم های نوین دارورسانی

3- سرپرست داروخانه های آموزشی بیماستان اختر و بوعلی به مدت هفت سال

4- عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- عضو کمیته نانوتکنولوژی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- دبیر بورد فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت پنج سال

7- معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

8- معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:

1- عضو بورد فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- عضو کمیته سیاستگزاری و ارزشیابی دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

3- عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4- عضو کمیته منتخب داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- عضویت در کمیته های آموزشی، پژوهشی و ارزشیابی دانشکده داروسازی

6- عضو کمیته نانوفناوری پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

7- عضو کمیته علوم دارویی فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران

8- عضو هیأت تحریریه مجله IJPS

9- عضو هیأت تحریریه مجله علوم دارویی دانشکده داروسازی تبریز

 دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

فرآورده های بهداشتی- آرایشی، زبان تخصصی، واژه شناسی در داروسازی و پزشکی، فارماسیوتیکس 3 و 4 و 5 نظری، فیزیکال فارماسی 2 و فارماسیوتیکس 2، 3، 4 و 5 عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- فرمولاسیون اشکال دارویی نوین خوراکی شامل سیستم های دارورسانی مخاط چسب، انواع سیستم های دارورسانی پیوسته رهش و کنترل رهش خوراکی نظیر سامانه های شناور در معده و سامانه های هدفمند کولون

2- فرمولاسیون سامانه های هیدروژل و پمپ افشانه داخل بینی برای دارورسانی سیستمیک (بویژه واکسن ها)

3- فرمولاسیون فرآورده های بهداشتی- آرایشی گوناگون به ویژه شامپوها و ضدعرق ها

4- فرمولاسیون فرآورده های مختلف با منشا گیاهی

5- فرمولاسیون سامانه های دارورسانی دهانی شامل قرص های سریع بازشونده (ODT)، فیلم های سریع حل شونده (ODF)، اسپری های زیرزبانی، سامانه های مخاط چسب، پاستیل های دارویی و آدامس های دارویی.

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/SeyedAlireza_Mortazavi

پست الکترونیکی:

 s_a_r_mortazavi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200075-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 241

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست