دکتر سلیمه عمیدی

سال ورود: 1391

مرتبه علمی: دانشیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Ph.D. -2 شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

شیمی آلی نظری 1و2، شیمی آلی عملی 1و2، فیزیک عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- سنتز و بررسی اثر بیولوژیک ترکیبات جدید ضد پلاکتی

2- استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی در سنتز ترکیبات فعال بیولوژیک

3- مطالعه اثر آنتی اکسیدانی و پیرواکسیدانی با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی

4- استفاده از کروماتوگرافی مایع – طیف سنجی جرمی (LC-Mass)در تعیین ساختمان و آنالیز ترکیبات شیمیایی جدید داروها

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Salimeh_Amidi

پست الکترونیکی:

s.amidi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200095

تلفن داخلی محل کار :    120 الی 88200118 داخلی 344

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست