دکتر زهرا غریب ناصری

سال ورود: 1401

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1-دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- MBA ، دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشگاه صنعتی شریف

3- PhD اقتصاد و مدیریت دارو ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی:

1-  هیئت علمی موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- مشاور اقتصادی کمیته تدوین تعهدات بیمه ای، شورای عالی بیمه، وزارت رفاه

3- مشاور اقتصادی دفتر ارزیابی فناوری سلامت ، معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- دبیر کمیته فنی ارزیابی فناوری سلامت، موسسه ملی تحقیقات سلامت

سمت فعلی:

عضو کمیته ارزیابی اقتصادی ، دبیرخانه شورای تدوین و بررسی فهرست دارویی، سازمان غذا و دارو

دروس تدریسی در طول دوره PhD:

اقتصاد دارو، اصول و مبانی مدیریت، مدیریت در نظام دارویی، مدیریت تحقیق و توسعه و بازاریابی، حقوق و قوانین دارویی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1-قوانین و مقررات در نظام سلامت

2- مطالعات ارزیابی اقتصادی مداخلات سلامت

3- طراحی مدل های کسب و کار در حوزه سلامت

4-طراحی و ارزیابی الگوهای توسعه مدیریت در نظام سلامت

5-آموزش در داروسازی

سامانه علم سنجی:

 

پست الکترونیک: gharibnaseri_z@sbmu.ac.ir

تلفن داخلی محل کار: 120 الی 88200118-021 داخلی 339

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست