دکتر ریحانه ورشوچیان

سال ورود:  1399

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- Ph.D  فارماسوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- پسادکترا از مرکز تحقیقات نانوفناوری علوم پزشکی تهران

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:  فارماسیوتیکس نظری

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1-  سامانه های نوین دارورسانی: نانوذرات و میکروذرات پلیمری

2- سامانه های رسانش پروتیین و ژن

3- سامانه های پاسخ گو به محرک و انواع سل– ژل

4- دارورسانی هدفمند

5- مهندسی بافت و زیست مواد دارویی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Reyhaneh_Varshochian

پست الکترونیکی:

varshochian@sbmu.ac.ir

تلفن داخلی محل کار: 88200118-021 داخلی 236

تلفن دفتر گروه: 88665317-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست