دکتر رضا جهانی

سال ورود: 1399

مرتبه علمی:استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

 1. دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 2. دکترای تخصصی سم شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. دوره تحقیقاتی در زمینه اصالت سنجی مواد غذایی در دانشگاه واخنینگن هلند

سمت فعلی:

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی-داروشناسی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

سم شناسی نظری و عملی، فارماکولوژی نظری و عملی، کنترل مسمومیت

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

در زمینه سم شناسی

 1. بررسی اصالت و تقلبات مواد غذایی با استفاده از روش های کروماتوگرافی (HPLC, LC-MS)
 2. بررسی اصالت و تقلبات مواد غذایی با استفاده از روش های طیف سنجی (NIRS, IRMS, PTR-MS, HSI)
 3. استفاده از دستگاه های طیف سنجی قابل حمل در بررسی اصالت و تقلبات مواد غذایی
 4. Molecular Fingerprinting
 5. پردازش داده های پیچیده، کمومتریکس و مدل سازی (PCA, PLS, PLS-DA, kNN, SVM, SIMCA)

در زمینه داروشناسی

 1. مطالعات نوروفارماکولوژیک با استفاده از مدل های حیوانی
 2. بررسی اثرات فارماکولوژیک و سمیت داروهای سنتتیک و مشتقات گیاهی
 3. بررسی مکانیسم احتمالی در بروز اثرات فارماکولوژیکی

پست الکترونیکی:

r.jahani@sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست