دکتر حمیدرضا مقیمی

سال ورود: 1368

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

 مدارک تحصیلی:  

1- داروسازی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Ph.D.-2 دارورسانی از دانشگاه Bradfordانگلستان

سوابق اجرایی:

1- معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- معاون پشتیبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- عضو هیئت مؤسس (بنیانگذار) و رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی شهید بهشتی

4- مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- عضو بورد تخصصی فارماسیوتیکس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- عضو کمیته های "فنآوریهای نوین" و "سیاستگذاری پژوهش های علوم دارویی" معاونت پژوهشی و کمیته "نانوفناوری" معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- عضو کمیته تخصصی علوم دارویی جشنواره علوم پزشکی رازی

8- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9- رئیس همایش سیستم های نوین دارورسانی

10- مشاور علمی و مدیر عامل شرکت در صنایع داروسازی

سمت های فعلی:

1- عضو بورد تخصصی نانوتکنولوژی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- عضو شورای راهبردی شبکه تحقیقات نانوفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

4- عضو شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات فناوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6- بنیانگذار و عضو هیئت تحریریه مجله Irn . J. Pharm. Res.

7- عضو هیئت تحریریه مجله Irn . J. Pharm. Sci.

8- عضو هیئت تحریریه مجله Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod.

9- عضو هیئت تحریریه مجله علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10- عضو شورای داروسازی سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

11- عضو شوراها و کمیته های مختلف دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

1- فارماسیوتیکس II(عملیات داروسازی و پیش فرمولاسیون)

2- فارماسیوتیکس IV(دارورسانی پوستی و اشکال دارویی پوستی)

3- فارماسیوتیکس V(سیستمهای نوین دارورسانی)

4- فیزیکال فارماسی II(پدیده انتشار و انحلال)

5- فرآورده های آرایشی و بهداشتی

6- زبان تخصصی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- بررسی کینتیک و مدل سازی جذب داروها از غشاءهای بیولوژیک

2- دارورسانی پوستی و بررسی مکانیستیک جذب پوستی مولکولها و نانوذرات

3- افزایش و کاهش جذب از غشاء (آیونتوفورز، سونوفورز، مایکروویو، کمپلکس و ...)

4- دارورسانی در سرطان (در سطوح سلولی و In-vivo)

5- ژن رسانی  (Gene Delivery)

6- دارورسانی با نانوذرات لیپیدی و پلیمری (اختصاصاً لیپوزوم، SLNو دندریمر)

7- تهیه، شناسایی و کاربرد لیکوئید کریستالهای لیوتروپ

8- بهینه سازی کینتیک آزاد شدن (Release)  داروها از حامل و طراحی سیستمهای کنترل ریلیز

9- دارورسانی و بررسی خصوصیات سدی پوست در سوختگی

10- بررسی تاریخ فارماسیوتیکس در ایران (از ایران باستان تا امروز)

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hamidreza_Moghimi

پست الکترونیکی:

 hrmoghimi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200074-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 245

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست