دکتر حسین وحیدی

سال ورود: 1368

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Ph.D.-2 بیوتکنولوژی از دانشگاه  Strathclydeانگلستان

سوابق اجرایی:

1- معاون آموزشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

2- معاون مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت

3- قائم مقام دبیرخانه شورای آموزشی و تخصصی کشور

سمت فعلی:

1- رئیس دانشکده داروسازی شهید بهشتی

2- عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی (بورد) بیوتکنولوژی داروئی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- عضو شورای برنامه ریزی پزشکی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی :

فرآورده های بیولوژیک، بیوتکنولوژی دارویی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

مهندسی ژنتیک، تخمیر، فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، کشت و تولید مواد موثره بیولوژیک با استفاده از میکروارگانیسم ها

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Vahidi

آدرس پست الکترونیکی:

 h.vahidi@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار:  88200063-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 221

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست