دکتر جلال پور احمد جکتاجی

سال ورود: 1370

مرتبه علمی: استاد

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2- فوق لیسانس سم شناسی از دانشگاه تورنتو ، کانادا
3- .Ph.D سم شناسی از دانشگاه تورنتو ، کانادا

سوابق اجرایی:
1- مدیر دفتر توسعه آموزش  (EDO)دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2- مدیر گروه سم‌شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- عضو هیات مدیره انجمن تخصصی سم شناسی و مسمومیت‌های ایران

سمت فعلی:
1- عضو بورد تخصصی رشته سم‌‌شناسی در هیات ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت

2- دبیر شورای فن‌آوری اطلاعات (IT)  دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3- عضو هیات تحریریه مجله Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR)

4- عضو هیات تحریریه مجله Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences (IJPS)

5- عضو هیات تحریریه مجله Trends in Peptide and Protein Sciences (TPPS)

6- عضو هیات تحریریه مجله، وابسته به انتشارات بین المللی بنتهام Current Clinical Pharmacology (CPP)

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

فارماکولوژی نظری و عملی، سم شناسی نظری و عملی، کنترل مسمومیت

موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- بررسی مکانیزم‌های سلولی و مولکولی سمیت سموم مختلف
2- بررسی مکانیزم‌های سلولی مولکولی عوارض جانبی داروها
3- طراحی داروهای اختصاصی در هدف‌گیری میتوکندری سلول جهت درمان سرطان
4- بررسی اثر بخشی داروهای ضد سرطان جدید
5- بررسی مکانیزم‌های سلولی و مولکولی تراتوژنیسیته داروها و ترکیبات محیطی و صنعتی
6- طراحی داروهای جدید ضد سرطان با هدف گیری میتوکندری های سلول های سرطانی

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Jalal_PourahmadJaktaji

پست الکترونیکی

 j.pourahmadjaktaji@utoronto.ca

   pourahmad.j@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 88200090-021
تلفن داخلی محل کار:   120 الی 88200118-021 داخلی 260

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست