دکتر ثریا شاه حسینی

سال ورود: 1371

مرتبه علمی: استاد
 
EN - FA :CV
 
مدارک تحصیلی: 
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- .Ph.D  داروسازی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
سمت فعلی:
1- سرپرست بخش رادیوفارماسی مرکز PET بیمارستان مسیح دانشوری
2- عضو هیات ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته پزشکی هسته ای
3- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته داروسازی هسته ای
4- عضو کمیته دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده داروسازی
 
سوابق اجرائی:
مدیر گروه شیمی داروئی
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی :  
فیزیک در داروسازی، داروسازی هسته ای (رادیوفارماسی)، شیمی عمومی نظری و عملی
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق:
1- تهیه رادیوداروهای جدید  PET  به منظور تشخیص، درمان و تحقیقات
2- تهیه و تعیین خصوصیات ساختمانی منوکلونال آنتی بادی ها
3- نشان دار کردن پروتئین ها، پپتیدها، الیگونوکلئوتیدها با استفاده از رادیو ایزوتوپ های  مختلف
4- مطالعات رادیو لیگند رسپتور بایندینگ اسی 
 
سامانه علم سنجی:
 
پست الکترونیکی:
S_shahoseini@sbmu.ac.ir              
 
تلفن مستقیم محل کار:  88200094-021 
تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 274 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست