دکتر بهمن نیک آور

سال ورود: 1373

مرتبه علمی: استاد

EN -FA :CV

 مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2- .Ph.D فارماکوگنوزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرائی:

مدیر گروه فارماکوگنوزی

سمت فعلی:

1- عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی (بورد) فارماکوگنوزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2- عضو شورای پژوهشی دانشکده

3- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی دانشگاه

4- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

گیاهان دارویی نظری و عملی، فارماکوگنوزی نظری و عملی، فرآورده های بیولوژیک

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1- بررسی اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان داروئی و ترکیبات طبیعی

2- آنالیز و کنترل کمی و کیفی گیاهان دارویی و فرآورده های داروئی حاصل از آنها

3- جداسازی ترکیبات فعال گیاهی  و میکروبی

4- تغییر و تبدیل ترکیبات طبیعی و داروئی توسط میکروارگانیسم ها

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Bahman_Nickavar

پست الکترونیکی:

  bnickavar@sbmu.ac.ir 

تلفن مستقیم محل کار:  88200064-021

تلفن داخلی محل کار:  120 الی  88200118-021 داخلی 222 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست