دکتر امیر فرخیان

سال ورود: 1399

مرتبه علمی: استادیار

EN - FA :CV

مدارک تحصیلی:

1.دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2. تخصص داروسازی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی:

مسئول امور کارآموزیهای داروخانه های شهری گروه

مسئول کلینیک دارودرمانی (فارماکوتراپی) شهیدکاظمی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی: 

دارو درمانی بیماریها، کارآموزی داروخانه شهری، کارآموزی در عرصه داروخانه داروخانه شهری

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Amir_Farrokhian

پست الکترونیکی:

a.farrokhian@sbmu.ac.ir

تلفن مستقیم محل کار: 021-88200113

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست