کمیته EDO دانشکده داروسازی در راستای اهداف EDC دانشگاه در دانشکده داروسازی از سال 1383 شروع به کار نموده است و در جهت تعالی آموزش در سطح دانشکده فعالیت می نماید. این کمیته به منزله یک بازوی مشورتی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی برای معاونت محترم آموزشی و هیات رئیسه محترم دانشکده داروسازی انجام وظیفه می کند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست