مسئول حراست: پیام شیرعلیزاده

تلفن مستقیم: 88200116

تلفن دانشکده: 120-02188200118          داخلی 268


وظایف و مسوولیت های اداره حراست

-  اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت IT

-  ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به ریاست دانشکده در زمینه های مختلف از جمله:

 الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی دانشجویان،اساتید و...

ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی

ج) شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی

-  ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای محلی جهت انجام امور در خواستی دانشکده بر اساس دستورالعمل های مصوب

- بررسی و پیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی جهت اعلام به دفتر مرکزی حراست و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به دفتر مرکزی حراست

- پیش بینی، پیشگیری و رفع بحران ها، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح

- اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم در مواقع بازدید مقامات عالی رتبه کشوری و مدیران ارشد و مشایعت آنان و نظارت و مراقبت بر تشکیل گردهمائی و جلسات و تامین امنیت آنها

- رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های مالی و اخلاقی و تهیه پرونده و ارجاع به واحدهای ذیصلاح

- تهیه دستورالعمل های حفاظت از اماکن و تاسیسات برای واحدهای ذیربط و ارائه برای تائید ریاست و نظارت بر حسن اجرای آن

- مراقبت بر حسن جریان حفاظت از مناطق معین از جمله ساختمان ها، اقدام لازم در موارد پیشگیری از حریق، سرقت و خرابکاری و یا سایر اتفاقات و حوادث مهم

- کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین، اموال و بازدیدکنندگان، وسایل نقله و تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به دانشکده

-  سازماندهی بازرسی و نظارت بر کنترل ورود و خروج افراد، اشیا و وسایط نقلیه در دانشکده

- طبقه بندی تاسیسات و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خراب کاری و انجام اقدامات و پیش بینی های لازم بمنظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی

- ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی، مراقبت های حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده

- نظارت بر گردش اسناد طبقه بندی شده و تشکیل بایگانی محرمانه

- نظارت بر تهیه پرونده حفاظت پرسنلی برای کلیه کارکنان

- تهیه گزارش از فعالیت های روزانه و همچنین از حوادث و اتفاقات غیر عادی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست