توانمندی های اجرایی فعلی اعضای گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای:

جناب آقای دکتر زرقی:

 • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دبیر و عضو بورد تخصصی شیمی دارویی
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه
 • رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه
 • عضو کمیته ترفیعات دانشگاه
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 • عضو کمیته اخلاق دانشگاه
 • عضو شورای دانشگاه
 • عضو هیئت مدیره صندوق پرشین البرز
 • نایب رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی
 • مشاور علمی چندین کارخانه داروسازی
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فناوری پروتئین
 • عضو هیأت مؤسس مرکز علوم دارویی
 • عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات فیتوشیمی

جناب آقای دکتر طباطبایی:

 • ریاست مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و EDOدانشکده
 • مسئول آموزش تخصصی گروه شیمی دارویی
 • عضو هیأت مؤسس و شورای عالی مرکز تحقیقات فیتوشیمی
 • عضو شورای عالی و پژوهشی و محقق مرکز علوم دارویی

جناب آقای دکتر کبارفرد:

 • عضو هیات تحریریه فارماکوپه ایران
 • مدیر آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات فیتوشیمی
 • عضو بورد شیمی دارویی شورای تخصصی داروسازی
 • عضو شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران
 • عضو کمیته فنی تأیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز وزارت بهداشت
 • عضو کمیته فنی کشوری برنامه توسعه آموزش استقرار تضمین کیفیت و EQAبیماری های متابولیک

جناب آقای دکتر هوشدار تهرانی:

 • عضو هیأت مؤسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیتوشیمی
 • عضو شورای پژوهشی مرکز علوم دارویی
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فناوری پروتئین

سرکار خانم دکتر شاه حسینی:

 • سردبیر IJPR
 • عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته داروسازی هسته ای
 • عضو کمیته دفتر توسعه آموزش(EDO) دانشکده داروسازی
 • عضو کمیته فناوری و نوآوری های علوم پزشکی نیماد
 • عضو هیئت موسس تمام وقت مرکز تحقیقات فناوری پروتئین
 • عضو کمیته فارماکوپه ایران

سرکار خانم دکتر حاجی مهدی:

 • مدیر پژوهشی دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر رضایی:

 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

توانمندی ها و اولویت‌های پژوهشی گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای:

 • سنتز مولکول های جدید دارویی با پتانسیل مهارکنندگی آنزیمی یا لیگاند رسپتورها
 • سنتز مواد اولیه دارویی
 • سنتز پپتیدها
 • سنتز رادیوداروها
 • نشاندار سازی رادیونوکلئوتیدها، پپتید، آنتی بادی‌ها و فرگمنت‌ها، سامانه‌های دارورسانی و مولکول‌های کوچک با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های مختلف
 • آنالیز مواد اولیه دارویی، پپتیدها و غذا
 • سنتز استانداردهای دارویی
 • بررسی مطالعات فراهمی زیستی مواد دارویی
 • مطالعات مولکولار مدلینگ و QSAR
 • ارزیابی اثرات مهارکنندگی آنزیمی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست